AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 4 januari 2017, att bolaget har ingått ett villkorat avtal med ägarna av Amajo A/S (”Amajo”) om att förvärva 100 procent av aktierna i bolaget. Förvärvet sker genom en likvid köpeskilling om cirka 3 MNOK, innebärande att ingen ägarspridning kommer att ske genom förvärvet. Förvärvet är betingat av att Amajo under 2016 når ett visst rörelseresultat.

AdderaCares strategi är att växa genom förvärv och organisk tillväxt. Bolaget meddelar idag, den 4 januari 2017, att bolaget ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Amajo A/S, ett bolag verksamt i Norge som har flera likheter med KomiKapp AB som ingår i AdderaCare-koncernen. Amajo A/S grundades 1989 och arbetar, likt KomiKapp AB, med livskvalitet genom exempelvis sinnesrum, kognitiva redskap och tekniska hjälpmedel. Bolaget omsatte 2015 cirka 6.7 MNOK och hade ett rörelseresultat om cirka -0.1 MNOK. Amajo A/S beräknas att omsätta cirka 8 MNOK under 2016 med ett positivt rörelseresultat om cirka 0.3 MNOK. Bolaget är sedan många år en relativt stor kund till Kom i Kapp och bidrar som sådan till ett positivt resultat inom koncernen. Dessutom kommer det att ge oss en närvaro på den norska marknaden som är nödvändig för att kunna expandera försäljningen på marknaden. AdderaCare bedömer att bolaget på sikt kommer att bli en av flera tillväxtmotorer inom AdderaCare-koncernen.

AdderaCare kommer att förvärva 100 procent av aktierna i Amajo A/S till en köpeskilling om ca 3 MNOK. Förvärvet genomförs med likvida medel, innebärande att ingen ägarspridning kommer att ske genom förvärvet. Köpeskillingen motsvarar Amajo A/S egna kapital. Förvärvet beräknas att genomföras under det första kvartalet 2017.

Annie Jonsson, säljare av Amajo A/S kommenterar                       

”Jag är glad att AdderaCare har köpt mitt bolag som jag har drivit i över 25 år. Verksamheten kommer att leva vidare och jag bedömer AdderaCare som en kompetent köpare. Amajo A/S har nu kapacitet att anställa fler människor i verksamheten och expandera.”

Michael Hermansson, VD AdderaCare kommenterar

”Amajo A/S kommer att få en bra framtid med oss som ägare. Vi har den finansiella kapaciteten att öka närvaron på den norska marknaden och vi kan komma att få synergier mellan de två koncernbolagen Kom i Kapp AB och Amajo A/S. Genom Amajo A/S får vi ett fotfäste i Norge med ett bolag som vi tror mycket på och vi är glada över att kunna välkomna Amajo A/S till AdderaCare-koncernen.”

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Detta pressmeddelande innehåller information som AdderaCare är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2017.

Om AdderaCare AB

AdderaCare AB, med organisationsnummer 556936-0752, är moderbolag i AdderaCare-koncernen, vilken består av moderbolaget samt de två rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB och Kom i Kapp AB. AdderaCare AB genomför företagsförvärv och avser under de kommande åren att expandera genom ytterligare företagsförvärv. AdderaCare AB är listade på Nasdaq Stockholm First North.