AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 27 november 2017, att styrelsen, med bemyndigande från årsstämma den 16 maj 2017, har beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 5 MSEK. Den riktade nyemissionen genomförs i syfte att delfinansiera en tilläggsköpeskilling för förvärvet av Erimed Förvaltning AB och Rojan & Ripe AB som gemensamt äger det operativa dotterbolaget Erimed International KB (framgent gemensamt benämnda ”Erimed”). Bolaget meddelar även sin avsikt att kalla till extra bolagsstämma inom kort.

Riktad nyemission för finansiering av tilläggsköpeskilling

AdderaCare förvärvade Erimed den 31 maj 2017. I samband med förvärvet meddelade AdderaCare att en tilläggsköpeskilling skulle kunna aktiveras beroende på rörelseresultatet (EBITDA) för Erimeds räkenskapsår 2016/2017. Eftersom utvecklingen i Erimed-gruppen varit god, vilket även konsoliderat påverkat AdderaCare positivt, har styrelsen nu beslutat att, med bemyndigande från årsstämma den 16 maj 2017, genomföra en riktad nyemission om cirka 5 MSEK i syfte att delfinansiera tilläggsköpeskillingen, vilken uppgår till cirka 6 MSEK. Tilläggsköpeskillingen är av engångskaraktär. Totalt emitteras 451 000 nya aktier i den riktade nyemissionen till en teckningskurs om 11,01 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts på grundval av aktiens genomsnittliga volymviktade kurs under de senaste fem handelsdagarna, en handelsdag före beslutet om riktad nyemission med en marknadsmässig emissionsrabatt om cirka tio procent. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att bredda basen av större ägare samt att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för bolaget, attraktiva villkor. Genom nyemissionen tillförs bolaget rörelsekapital i syfte att fullgöra bolagets förpliktelser avseende förvärvet av Erimed på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Vidare bedömer styrelsen att en kapitalisering i ett tidigare skede, med anledning av osäkerheten kring tilläggsköpeskillingens storlek, skulle kunnat medföra en omotiverad utspädning för bolagets aktieägare. Styrelsen anser sammantaget att nyemissionen bidrar till att skapa värde för bolagets aktieägare och styrelsen avser att begränsa utspädningen för bolagets aktieägare genom att kombinera finansieringen av tilläggsköpeskillingen med banklån upptaget till, enligt styrelsens bedömning, förmånliga villkor. Utspädningen till följd av den riktade nyemissionen uppgår till cirka 3,2 procent.

Tecknare i den riktade nyemissionen

Ulf Andersson

Anders Bredberg

Stefan Lindfors

Lars G. Lindqvist

C E Vindel AB

Michael Hermansson, VD för AdderaCare kommenterar

”I maj 2017 gjorde vi vårt första stora förvärv som noterat bolag genom att vi förvärvade Erimed. Erimed har sedan förvärvet konsoliderat bidragit positivt till AdderaCares resultat och vi är övertygade om att bolaget kommer att fortsätta växa i AdderaCare-familjen. Eftersom Erimeds EBITDA för räkenskapsåret 2016/2017 uppnådde uppsatta kriterier har en tilläggsköpeskilling aktiverats, vilken vi nu avser att finansiera i enlighet med vår affärsmodell.”

Avsikt att kalla till extra bolagsstämma

AdderaCares affärsmodell bygger på att delfinansiera förvärv genom nyemissioner och eftersom styrelsen genom denna riktade nyemission har förbrukat det bemyndigande styrelsen erhöll vid årsstämma den 16 maj 2017 har styrelsen för avsikt att inom kort kalla till extra bolagsstämma för att besluta om ytterligare bemyndigande. Kallelse kommer att publiceras inom kort.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Detta pressmeddelande innehåller information som AdderaCare är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2017.

Om AdderaCare AB

AdderaCare AB, med organisationsnummer 556936-0752, är moderbolag i AdderaCare-koncernen, vilken består av moderbolaget samt de rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Amajo A/S och Erimed-gruppen. I Erimed-gruppen ingår Erimed Förvaltning AB, Rojan & Ripe AB och Erimed International KB. Erimed Förvaltning AB är kommanditdelägare och Rojan & Ripe AB är komplementär i Erimed International KB. AdderaCare AB genomför företagsförvärv och avser under de kommande åren att expandera genom ytterligare företagsförvärv. AdderaCare AB är noterade på Nasdaq Stockholm First North.