AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 31 maj 2017, att bolaget har förvärvat 100 procent av aktierna i de bolag som ingår i Erimed-gruppen. De företag som AdderaCare förvärvar är Erimed Förvaltning AB och Rojan & Ripe AB som gemensamt äger det operativa dotterbolaget Erimed International KB (framgent gemensamt benämnda ”Erimed”). Förvärvet har genomförts dels genom likvida medel från ett banklån och dels genom en riktad nyemission, vilken beslutades om av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämma den 16 maj 2017. Betalning av förvärvet har skett i samband med avtalsskrivning och AdderaCare har därmed fått omedelbart tillträde till aktierna i Erimed.

AdderaCare förvaltar aktivt en företagsgrupp inom hjälpmedelssektorn och bolagets strategi är att växa genom förvärv och organisk tillväxt. Bolaget har förvärvat 100 procent av aktierna i de bolag som ingår i Erimed-gruppen; Erimed Förvaltning AB samt Rojan & Ripe AB som gemensamt äger Erimed International KB. Erimed grundades 1980 och arbetar inom hjälpmedelssektorn med ortopediska produkter såsom specialskor, proteser och det egenutvecklade Dictus-bandet. Erimed har en stark marknadsposition i Norden och den svenska marknaden står för cirka 60 procent av omsättningen. Bolaget har även försäljning i Norge, Danmark, Finland och ytterligare ett antal europeiska länder. Erimed har en stabil ekonomisk historik med en årlig omsättning om cirka 40 MSEK de tre senaste räkenskapsåren med en EBITDA-marginal om cirka 12-14 procent. Huvudkontoret finns i Stockholm. Efter förvärvet kommer Rickard Persson, en av två säljande parter, att bli VD för Erimed.

Robert Jansheden och Rickard Persson, säljare av Erimed-gruppen kommenterar

”Vi är glada att AdderaCare har förvärvat Erimed – en företagsgrupp som vår far startade 1980. Det var ett naturligt val av oss att välja AdderaCare som ny ägare och vi ser fram emot att fortsätta vår positiva, långsiktiga utveckling tillsammans med våra kunder och leverantörer med en ny stark ägare som delar både våra värderingar och våra mål. Vi är övertygade om att vi genom försäljningen ger Erimed möjligheten att expandera och växa ytterligare.”

Michael Hermansson, VD för AdderaCare kommenterar

”Detta är AdderaCares första stora förvärv som noterat bolag. Erimed har en stark position på den nordiska marknaden och de kommer att få en bra framtid med oss som ägare. Genom förvärvet av Erimed bedömer vi att AdderaCares rörelseresultat per aktie kommer att öka. Genom förvärvet breddar vi även koncernens verksamhet inom hjälpmedelssektorn med ortopediska hjälpmedel. Det är glädjande att kunna välkomna Erimed in i AdderaCare-familjen.”

Finansiering av förvärv

AdderaCare förvärvar Erimed till ett överenskommet företagsvärde om cirka 39 MSEK. Justerat för kassa och rörelsekapital uppgår den preliminära köpeskillingen till cirka 43 MSEK. Förvärvet genomförs dels genom ett banklån om cirka 20 MSEK och dels genom en riktad nyemission om cirka 20 MSEK. Betalning av förvärvet har skett i samband med avtalsskrivning och AdderaCare har därmed fått omedelbart tillträde till aktierna i Erimed. Den riktade nyemissionen har beslutats om av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämma den 16 maj 2017. Bolaget har på förhand säkerställt cirka 18 MSEK av den riktade nyemissionen och erhållit teckningsförbindelser om resterande cirka 2 MSEK. Totalt emitteras 1 385 794 nya aktier i samband med förvärvet till en teckningskurs om 14,36 SEK per aktie. Aktieägares företrädesrätt har frångåtts med anledning av den korta tidsfristen i samband med företagsförvärvet. Utspädningen till följd av den riktade nyemissionen uppgår till cirka 10,2 procent. AdderaCare kan komma att utge en tilläggsköpeskilling för räkenskapsåret 2016/2017 beroende på det framtida rörelseresultatet (EBITDA). Storleken på den eventuella tilläggsköpeskillingen står i relation till resultatutvecklingen i det förvärvade bolaget.

Tecknare i den riktade nyemissionen

Sedermera Fondkommissions för underliggande kunds räkning

Bo Uddenäs

Johan Kjell

Lars Rosenqvist

Lasabotte AB

Lina Olsson

Magnus Nordin

Mikael Petersson

Per Bertland

Port-Swed AB

Pyracantha AB

Rikard Eriksson

Sarah Holmqvist

Tass AB

Tegelborgen Konsult AB

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med den riktade nyemissionen.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Detta pressmeddelande innehåller information som AdderaCare är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017.

Om AdderaCare AB

AdderaCare AB, med organisationsnummer 556936-0752, är moderbolag i AdderaCare-koncernen, vilken består av moderbolaget samt de tre rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB och Amajo A/S. AdderaCare AB genomför företagsförvärv och avser under de kommande åren att expandera genom ytterligare företagsförvärv. AdderaCare AB är noterade på Nasdaq Stockholm First North.