Extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ)

Aktieägarna i AdderaCare AB (publ), org.nr 556936-0752 (”AdderaCare” eller ”Bolaget”), med säte i Helsingborg, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 december 2020.Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin...

AdderaCare genomför riktad nyemission till Linc AB om 25 MSEK

Styrelsen i AdderaCare AB (publ) (”AdderaCare”) har, under förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma, beslutat om en riktad nyemission av högst 7 812 500 aktier till den strategiska investeraren Linc AB. Teckningskursen, som har fastställts genom...

AdderaCares företrädesemission övertecknad

Den 18 juni 2020 avslutades teckningstiden i AdderaCare AB:s (”AdderaCare” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier. Företrädesemissionen tecknades totalt, inklusive teckningsåtagande, till cirka 171 procent av befintliga aktieägare och allmänheten. Detta innebär...

Idag inleds teckningstiden i AdderaCares företrädesemission

Idag, den 4 juni 2020, inleds teckningstiden i AdderaCare AB:s (”AdderaCare” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier för att genomföra ytterligare investeringar i dotterbolagen med avsikten att åstadkomma såväl organisatoriska förändringar som effektiviseringar...