Årsstämma 2020-05-27

Aktieägarna i AdderaCare AB (publ), 556936–0752, kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2020 kl. 09.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler, Turning Torso, Lilla Varvsgatan 14 i Malmö.

 

Dokument:

Årsredovisning 2019 >>

Kallelse till årsstämma >>

Fullmaktsformulär >>

Poströstningsformulär >>

Förslag till ny lydelse av bolagsordning >>

Förslagen företrädesemission >>

 

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det nu en allmän smittspridning av covid-19 i Sverige. Med anledning av detta vill AdderaCare begränsa risken för smitta och uppmanar därför personer som ingår i riskgrupperna (personer som är över 70 år eller har försämrat hälsotillstånd) samt personer som inte känner sig friska att stanna hemma. AdderaCare lägger stort vikt vid att värna om både sina aktieägares och anställdas hälsa och önskar därför att riktlinjerna ovan respekteras.

Aktieägare uppmanas vidare att ta till vara möjligheten att rösta via ombud eller att poströsta. Fullmakt för att utse ombud finns tillgängligt via www.adderacare.com.

Poströstning innebär att aktieägaren skickar in sina svar via post eller e-post innan årsstämman äger rum. Formulär för poströstning finns tillgängligt via www.adderacare.com.

Om du ändå önskar delta personligen på stämman ser AdderaCare gärna att antalet biträden till årsstämman begränsas i största möjliga mån för att hålla nere antalet deltagare.

AdderaCare kommer även vidta fler åtgärder vid årsstämman för att minimera risken för potentiell smittspridning. Årsstämman kommer hållas så kort som möjligt vilket innebär att planerade anföranden begränsas, externa gäster bjuds inte in och deltagande av såväl styrelseledamöter som företagsledning begränsas.

AdderaCare följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov uppdatera försiktighetsåtgärderna om så är nödvändigt inför årsstämman. För aktuell information om coronaviruset hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se.

Aktien & Insyn

Aktie- och ägarinformation

AdderaCare AB (publ) aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktiens kortnamn är ADDERA och ISIN-kod SE0009160922. Första handelsdag var 1 december 2016.

Aktie- och ägarförteckning per 2020-03-31:

NamnAntal aktierAndel av röster och kapital
Bengt Olsson genom bolag**2 057 97311,12 %
Hans Andersson genom bolag och privat*******1 710 7389,25 %
Ampere i Malmö AB*1 676 2509,06 %
Jan Kvarnström*****1 676 2509,06 %
Sannaskogen AB***1 665 6429,00 %
BAS Beheer BV******1 388 9547,51 %
KAA Fastighet AB****980 3255,30 %
Övriga7 346 96539,71 %
Totalt18 503 097100,00 %

* Styrelseordförande Per Nilsson äger 50 % i Ampere AB. Resterande 50 % ägs av närstående.
** Bengt Olsson äger 100 % i Prosus Capital AB samt 100 % av Prosus AB. Olsson var styrelseledamot i Moderbolaget till och med 2016-09-28.
*** Bo Thorvinger äger 100 % i Sannaskogen AB. Thorvinger var styrelseledamot i Moderbolaget till och med 2016-09-28.
**** KAA Fastighet AB ägs till 50 % av Arne Andersson, tidigare ägare av Trident Industri AB och 50 % av Alexander Anvedahl.
***** Jan Kvarnström var styrelseledamot i moderbolaget fram till 2019-05-23.
****** Bas Kamp äger 100 % i BAS Beheer BV, tidigare delägare till Huka BV.
******* Hans Andersson är styrelseledamot i AdderaCare.

Insyn

För transaktioner utförda av personer i ledande ställning inom AdderaCare AB, se https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient.

Presentationer och presentationsmaterial


Bolagets VD, Marianne Sernevi ger sin syn på AdderaCare i hur bolaget resonerar kring ”finansiell kommunikation i osäkra tider”), Juni 2020.

Bolagets VD, Marianne Sernevi ger sin syn på AdderaCare som nytillträdd VD samt en presentation av bolagets utveckling under den tredje kvartalet 2019. Stora Aktiedagen i Stockholm (November, 2019).

Dåvarande VD Michael Hermansson gav på Aktiedagen i Jönköping en presentation av AdderaCare (Mars, 2019).

Dåvarande VD Michael Hermansson och styrelseordförande Per Nilsson om AdderaCare.
Dåvarande VD Michael Hermansson om finanserna, noteringen och om förvärvsstrategin framåt.

Investeringsstrategi & Finansiella mål

Investeringsstrategi

Vi köper lönsamma, välskötta bolag som efter förvärvet får fortsätta sin verksamhet som tidigare och behålla sitt namn, sin kultur och sin ledning. Genom vår genomtänkta och beprövade process struktureras förvärvsförfarandet och kvaliteten säkerställs i de förvärv som genomförs.

Våra sju kriterier för förvärv:

 • Positivt kassaflöde
 • Lönsamt (rörelseresultat EBITDA)
 • Huvuddelen av försäljningen ifrån egna produkter/service
 • Merparten av försäljningen inom sektorn hemsjukvård/hjälpmedel
 • Bolaget beläget i Norden
 • Säljare beredd att sälja majoriteten av bolaget
 • Inte aktiva inom assistans

Finansiella mål

AdderaCares långsiktiga målsättning är att skapa en företagsgrupp som är ekonomiskt lönsam och organiskt växer fortare än marknaden.

AdderaCares mål:

 • Under uppbyggnadsfasen ha en omsättningsökning mellan 30-50%
 • Vinstmarginal över 10% under en konjunkturcykel
 • Skuldsättning ska inte vara mer än tre gånger så stort som rörelseresultat (EBITDA)
 • Soliditet över 35%
 • Genomföra ett listbyte till Nasdaq Nordic Small Cap 2019-2020

Finansiell kalender

2019

27 februari
Bokslutskommuniké, 2018

16 maj
Delårsrapport kvartal 1, 2019

23 maj
Årsstämma, 2019

15 augusti
Halvårsrapport, 2019

21 november
Delårsrapport kvartal 3, 2019

 

2020

27 februari
Bokslutskommuniké, 2019

6 maj
Årsredovisning för 2019 publiceras

14 maj
Delårsrapport kvartal 1, 2020

27 maj
Årsstämma, 2020

21 augusti
Halvårsrapport, 2020

19 november
Delårsrapport kvartal 3, 2020

 

Bolagsordning

AdderaCares bolagsordning finns att läsa i PDF-format nedan:

AdderaCare bolagsordning pdf

Revisor & Certified Adviser (CA)

Revisor

KPMG

KPMG
David Olow

Certified Adviser (CA)

Erik Penser Bank
E-post: cerifiedadviser@penser.se
Telefon: +46 08 463 83 00

Prenumerera