Årsstämma 2020-05-27

Aktieägarna i AdderaCare AB (publ), 556936–0752, kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2020 kl. 09.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler, Turning Torso, Lilla Varvsgatan 14 i Malmö.

 

Dokument:

Årsredovisning 2019 >>

Kallelse till årsstämma >>

Fullmaktsformulär >>

Poströstningsformulär >>

Förslag till ny lydelse av bolagsordning >>

Förslagen företrädesemission >>

 

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det nu en allmän smittspridning av covid-19 i Sverige. Med anledning av detta vill AdderaCare begränsa risken för smitta och uppmanar därför personer som ingår i riskgrupperna (personer som är över 70 år eller har försämrat hälsotillstånd) samt personer som inte känner sig friska att stanna hemma. AdderaCare lägger stort vikt vid att värna om både sina aktieägares och anställdas hälsa och önskar därför att riktlinjerna ovan respekteras.

Aktieägare uppmanas vidare att ta till vara möjligheten att rösta via ombud eller att poströsta. Fullmakt för att utse ombud finns tillgängligt via www.adderacare.com.

Poströstning innebär att aktieägaren skickar in sina svar via post eller e-post innan årsstämman äger rum. Formulär för poströstning finns tillgängligt via www.adderacare.com.

Om du ändå önskar delta personligen på stämman ser AdderaCare gärna att antalet biträden till årsstämman begränsas i största möjliga mån för att hålla nere antalet deltagare.

AdderaCare kommer även vidta fler åtgärder vid årsstämman för att minimera risken för potentiell smittspridning. Årsstämman kommer hållas så kort som möjligt vilket innebär att planerade anföranden begränsas, externa gäster bjuds inte in och deltagande av såväl styrelseledamöter som företagsledning begränsas.

AdderaCare följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov uppdatera försiktighetsåtgärderna om så är nödvändigt inför årsstämman. För aktuell information om coronaviruset hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se.

Aktien & Insyn

Aktie- och ägarinformation

AdderaCare AB (publ) aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktiens kortnamn är ADDERA och ISIN-kod SE0009160922. Första handelsdag var 1 december 2016.

Aktie- och ägarförteckning per 2020-09-30:

NamnAntal aktierAndel av röster och kapital
Bengt Olsson genom bolag**2 881 16111,12 %
Hans Andersson genom bolag och privat******2 395 0329,25 %
Ampere i Malmö AB*2 346 7509,06 %
Jan Kvarnström****2 346 7509,06 %
Sannaskogen AB***2 331 8989,00 %
BAS Beheer BV*****1 388 9545.36 %
Övriga12 213 79047,15 %
Totalt25 904 335100,00 %

* Per Nilsson, styrelseledamot i moderbolaget, äger tillsammans med närstående 100% av Ampere i Malmö AB.
** Bengt Olsson äger 100 % av Prosus Capital AB samt 100 % av Prosus AB. Olsson var styrelseledamot i moderbolaget till och med 2016-09-28. Olsson är styrelseledamot i moderbolaget sedan 2020-05-27.
*** Bo Thorvinger äger 100 % i Sannaskogen AB. Thorvinger var styrelseledamot i Moderbolaget till och med 2016-09-28.
**** Jan Kvarnström var styrelseledamot i moderbolaget till och med 2019-05-23.
***** Bas Kamp äger 100 % i BAS Beheer BV, tidigare delägare till Huka BV.
****** Hans Andersson är styrelseledamot i moderbolaget sedan 2019-05-23 och styrelseordförande i moderbolaget sedan 2020-05-27.

Insyn

För transaktioner utförda av personer i ledande ställning inom AdderaCare AB, se https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient.

Presentationer och presentationsmaterial


Bolagets VD, Marianne Sernevi presenterar AdderaCare i samband med Erik Penser Banks Bolagsdag, November 2020.


Bolagets VD, Marianne Sernevi intervjuas av Erik Penser Bank, November 2020.


Bolagets VD, Marianne Sernevi intervjuas av Erik Penser Bank, September 2020.

Bolagets VD, Marianne Sernevi ger sin syn på AdderaCare i hur bolaget resonerar kring ”finansiell kommunikation i osäkra tider”), Juni 2020.

Bolagets VD, Marianne Sernevi ger sin syn på AdderaCare som nytillträdd VD samt en presentation av bolagets utveckling under den tredje kvartalet 2019. Stora Aktiedagen i Stockholm (November, 2019).

Investeringsstrategi & Finansiella mål

Investeringsstrategi

Vi köper lönsamma, välskötta bolag som efter förvärvet får fortsätta sin verksamhet som tidigare och behålla sitt namn, sin kultur och sin ledning. Genom vår genomtänkta och beprövade process struktureras förvärvsförfarandet och kvaliteten säkerställs i de förvärv som genomförs.

Våra sju kriterier för förvärv:

 • Positivt kassaflöde
 • Lönsamt (rörelseresultat EBITDA)
 • Huvuddelen av försäljningen ifrån egna produkter/service
 • Merparten av försäljningen inom sektorn hemsjukvård/hjälpmedel
 • Bolaget beläget i Norden
 • Säljare beredd att sälja majoriteten av bolaget
 • Inte aktiva inom assistans

Finansiella mål

AdderaCares långsiktiga målsättning är att skapa en företagsgrupp som är ekonomiskt lönsam och organiskt växer fortare än marknaden.

AdderaCares mål:

 • Under uppbyggnadsfasen ha en omsättningsökning mellan 30-50%
 • Vinstmarginal över 10% under en konjunkturcykel
 • Skuldsättning ska inte vara mer än tre gånger så stort som rörelseresultat (EBITDA)
 • Soliditet över 35%
 • Genomföra ett listbyte till Nasdaq Nordic Small Cap 2019-2020

Finansiell kalender

2020

27 februari
Bokslutskommuniké, 2019

6 maj
Årsredovisning för 2019 publiceras

14 maj
Delårsrapport kvartal 1, 2020

27 maj
Årsstämma, 2020

21 augusti
Halvårsrapport, 2020

19 november
Delårsrapport kvartal 3, 2020

 

2021

25 februari
Bokslutskommuniké, 2020

5 maj
Årsredovisning för 2020 publiceras

12 maj
Delårsrapport kvartal 2, 2021

26 maj
Årsstämma

26 augusti
Halvårsrapport, 2021

11 november
Delårsrapport kvartal 3, 2021

 

Bolagsordning

AdderaCares bolagsordning finns att läsa i PDF-format nedan:

AdderaCare bolagsordning pdf

Revisor & Certified Adviser (CA)

Revisor

KPMG

KPMG
David Olow

Certified Adviser (CA)

Erik Penser Bank
E-post: cerifiedadviser@penser.se
Telefon: +46 08 463 83 00

Prenumerera