AdderaCare AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ)

Igår, den 18 december 2017, hölls extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet. 

Läs mer

AdderaCare AB: VD Michael Hermansson nyttjar teckningsoptioner

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 14 december 2017, att bolagets VD Michael Hermansson under perioden 2017-12-14 – 2017-12-31 kommer att förvärva totalt 200 000 aktier från bolagets fem huvudägare Prosus AB, Frascoty AB, Jan Kvarnström, Sannaskogen AB och Ampere i Malmö AB genom sedan tidigare ingånget optionsavtal. Eftersom aktierna förvärvas av huvudägare nyemitteras inga aktier och befintliga aktieägare blir inte utspädda. 

Läs mer

AdderaCare AB: Kallelse till extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ)

Aktieägarna i AdderaCare AB (publ), 556936-0752, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 december 2017 kl. 15.00 på Sedermera Fondkommissions kontor, Norra Vallgatan 64, i Malmö.

Läs mer

AdderaCare AB: AdderaCare genomför riktad nyemission och meddelar avsikt att kalla till extra bolagsstämma

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 27 november 2017, att styrelsen, med bemyndigande från årsstämma den 16 maj 2017, har beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 5 MSEK. Den riktade nyemissionen genomförs i syfte att delfinansiera en tilläggsköpeskilling för förvärvet av Erimed Förvaltning AB och Rojan & Ripe AB som gemensamt äger det operativa dotterbolaget Erimed International KB (framgent gemensamt benämnda ”Erimed”). Bolaget meddelar även sin avsikt att kalla till extra bolagsstämma inom kort. 

Läs mer

AdderaCare AB: Publicerar delårsrapport för de första nio månaderna 2017

AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari – september 2017. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. 

Läs mer

AdderaCare AB: Huvudägare ökar sitt innehav i AdderaCare

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar härmed att två av bolagets huvudägare tillika styrelseledamöter har ökat sina innehav i AdderaCare. Styrelseordförande Per Nilsson och styrelseledamot Jan Kvarnström har bägge köpt 10 000 aktier i den löpande handeln på Nasdaq Stockholm First North under perioden 21-23 augusti 2017.   

Läs mer

AdderaCare AB: Publicerar halvårsrapport för första halvåret 2017

AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed halvårsrapport avseende perioden januari – juni 2017. Halvårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. 

Läs mer

Intervju med VD Michael Hermansson efter förvärvet av Erimed

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelade igår, den 31 maj 2017, att bolaget genomfört sitt första stora företagsförvärv sedan noteringen på Nasdaq Stockholm First North i december 2016. AdderaCare förvärvade Erimed, ett bolag inom hjälpmedelssektorn med ortopediska produkter som specialskor och proteser samt det egenutvecklade Dictusbandet, som ger stöd vid droppfot. Med anledning av bolagets förvärv presenteras nedan en intervju med Michael Hermansson, VD på AdderaCare. 

Läs mer

AdderaCare AB: AdderaCare förvärvar 100 procent av aktierna i Erimed-gruppen och genomför en riktad nyemission

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 31 maj 2017, att bolaget har förvärvat 100 procent av aktierna i de bolag som ingår i Erimed-gruppen. De företag som AdderaCare förvärvar är Erimed Förvaltning AB och Rojan & Ripe AB som gemensamt äger det operativa dotterbolaget Erimed International KB (framgent gemensamt benämnda ”Erimed”). Förvärvet har genomförts dels genom likvida medel från ett banklån och dels genom en riktad nyemission, vilken beslutades om av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämma den 16 maj 2017. Betalning av förvärvet har skett i samband med avtalsskrivning och AdderaCare har därmed fått omedelbart tillträde till aktierna i Erimed.

Läs mer

AdderaCare AB: Stämmokommuniké från årsstämma

Idag, den 16 maj 2017, hölls årsstämma i AdderaCare AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer

AdderaCare AB: Publicerar delårsrapport för första kvartalet 2017

AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari – mars 2017. Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten

Läs mer

AdderaCare AB: Offentliggörande av årsredovisning för räkenskapsåret 2016

AdderaCare AB (”AdderaCare”) offentliggör idag, den 25 april 2017, årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisning finns tillgänglig på AdderaCares hemsida (www.adderacare.com). 

Läs mer

AdderaCare AB: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i AdderaCare AB (publ), 556936-0752, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 kl. 15.00 på Sedermera Fondkommissions kontor, Norra Vallgatan 64, i Malmö.

Läs mer

AdderaCare AB: Förvärv av Amajo A/S genomförs som planerat

Som tidigare kommunicerats ingick AdderaCare AB (”AdderaCare”) i början av januari 2017 ett villkorat avtal avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Amajo A/S (”Amajo”). AdderaCare meddelar idag, den 1 mars 2017, att förvärvet av Amajo A/S (”Amajo”) genomförs som planerat. AdderaCare förvärvar 100 procent av aktierna i Amajo för en likvid köpeskilling om 2,8 MNOK, motsvarande Amajos eget kapital per 2016-12-31. Eftersom förvärvet genomförs med likvid köpeskilling sker ingen ägarspridning. Genom förvärvet tar AdderaCare omedelbart över Amajos verksamhet.

Läs mer

AdderaCare AB: Publicerar bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016

AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende perioden januari – december 2016. Bokslutskommuniké finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. 

Läs mer

AdderaCare AB: CFO Henrik Carlsson flaggar upp för köp av aktier i bolaget.

CFO Henrik Carlsson flaggar upp för köp av aktier i bolaget.

Läs mer

AdderaCare AB: AdderaCare tecknar avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i norska Amajo A/S

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 4 januari 2017, att bolaget har ingått ett villkorat avtal med ägarna av Amajo A/S (”Amajo”) om att förvärva 100 procent av aktierna i bolaget. Förvärvet sker genom en likvid köpeskilling om cirka 3 MNOK, innebärande att ingen ägarspridning kommer att ske genom förvärvet. Förvärvet är betingat av att Amajo under 2016 når ett visst rörelseresultat.

Läs mer

AdderaCare AB: Första dag för handel på Nasdaq Stockholm First North

Idag, den 1 december 2016, inleds handeln i AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) aktier på Nasdaq Stockholm First North. Aktien har ISIN-kod SE0009160922 och handlas under symbolen ADDERA.

Läs mer

AdderaCare AB: Optionsavtal för styrelseledamöter och ledande befattningshavare upprättade

Som tidigare kommunicerats via investeringsmemorandum offentliggjort 7 oktober 2016, har AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) huvudägare aviserat sin avsikt att ställa ut teckningsoptioner till bolagets nyinvalda styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Dessa optionsavtal är nu upprättade. Inga aktier kommer att nyemitteras vid nyttjande av optionerna, varmed teckningsoptionerna inte medför någon utspädning för bolagets befintliga aktieägare.

Läs mer

AdderaCare AB godkänt för listning på Nasdaq Stockholm First North

AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar härmed att bolaget har uppfyllt kraven för listning på Nasdaq Stockholm First North och idag, den 29 november, har erhållit marknadsplatsens formella godkännande. Första dag för handel i AdderaCares aktier beräknas att bli den 1 december 2016. 

Läs mer

AdderaCare AB: Nyemissionen inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North kraftigt övertecknad

Den 27 oktober 2016 avslutades teckningstiden i AdderaCare AB:s (”AdderaCare”) nyemission om högst cirka 10,6 MSEK. Nyemissionen tecknades till cirka 85 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 803 procent. Genom nyemissionen tillförs AdderaCare cirka 1 800 nya aktieägare och cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,1 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut imorgon, den 3 november 2016. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm First North är, givet marknadsplatsens godkännande, beräknad att bli 1 december 2016. 

Läs mer

AdderaCare AB: Idag inleds teckningstiden i AdderaCare AB

Idag, den 13 oktober 2016, inleds teckningstiden i AdderaCare AB (”AdderaCare”). Teckningstiden löper till och med den 27 oktober 2016. Vid fulltecknad nyemission tillförs AdderaCare cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader. Memorandum, teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt finns att tillgå på AdderaCares och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.adderacare.com och www.sedermera.se). 

Läs mer

AdderaCare AB publicerar memorandum och bjuder in till investerarträffar inför nyemission

AdderaCare AB (”AdderaCare”) publicerar idag, den 7 oktober 2016, memorandum med anledning av bolagets nyemission med teckningstid 13-27 oktober 2016, inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North.

Läs mer

AdderaCare AB planerar nyemission samt listning på Nasdaq Stockholm First North

AdderaCare AB (”Addera Care”) meddelar härmed, den 3 oktober 2016, att bolaget avser att genomföra en nyemission under oktober 2016 inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North under slutet av 2016. Fulltecknad nyemission tillför Addera Care cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader. 

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i AdderaCare AB

Den 28 september 2016 hölls extra bolagsstämma i AdderaCare AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Läs mer