Företaget i korthet

AdderaCare är en företagsgrupp aktiv inom hjälpmedelssektorn. Företagsgruppen består idag av moderbolaget AdderaCare AB samt de fyra dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Amajo AS och Erimed International KB.

AdderaCare bedriver genom sina dotterbolag försäljning till såväl kommun, landsting som privatpersoner. Koncernen har tillsammans en operativ verksamhet som i dagsläget innefattar följande produkter och tjänster:

 • Ramper för bostadsanpassningar
 • Trappor och hissar för människor med funktionsvariationer
 • Badrumsutrustning för människor med funktionsvariationer
 • Fordon för människor med speciella behov
 • Sinnesstimulerande hjälpmedel
 • Sinnesrum
 • Sinnesmöblemang
 • Vestibulära produkter
 • Motoriktränande produkter
 • Ortopediska skor
 • Ortroser
 • Proteser och proteskomponenter

AdderaCares vision är att genom förvärv av lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn utveckla en företagsgrupp som förbättrar livskvaliteten för människor med funktionsvariationer.

Affärsidé och strategi

AdderaCare vill bygga upp en företagsgrupp bestående av bolag inom hjälpmedelssektorn. Bolagen skapar utrymme för intern affärsutveckling och därigenom utvecklas även hjälpmedelssektorn vilket leder till förbättrad livskvalitet för människor med funktionsvariationer.

AdderaCare ska växa genom förvärv av lönsamma bolag med hjälp av likvida medel samt utdelning av nyemitterade aktier i AdderaCare. Majoritetsägare till förvärvade bolag erbjuds således ägarskap i AdderaCare.

Marknad

Ökad medellivslängd
Sveriges befolkning blir allt äldre. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) beräknas Sverige redan 2017 att nå 10 miljoner invånare och medellivslängden beräknas idag till 83,4 år för nyfödda flickor och 79,5 år för nyfödda pojkar. SCB beräknar att medellivslängden kommer att öka och 2060 förväntas nyfödda flickor ha en medellivslängd på 87 år och nyfödda pojkar medellivslängd på 85 år[1]. Det som möjliggör en ökad medellivslängd är förbättrade levnadsvillkor samt minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Det ökade antalet äldre innebär även ökade vårdkostnader och då åldrandet i sig innebär fysiologiska nedsättningar och potentiellt kroniska sjukdomar finns ett ökat behov av vård och omsorg.
AdderaCare startades med en ambition att skapa en koncern med lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn som ger människor med funktionsvariation ökad livskvalitet både i hemmet och utanför. AdderaCare har i dagsläget två dotterbolag, Trident Industri AB saluför tjänster inom bostadsanpassning samt bedriver försäljning av fordon och badrumsutrustning. Komikapp bedriver försäljning av sinnesstimulerande produkter och kognitiva hjälpmedel för människor med särskilda behov.

Fler vårdas i hemmet
AdderaCares bedömning är att det finns en vilja hos äldre att bo och vårdas i hemmet och att äldre är idag mer medvetna om sitt hälsotillstånd och ställer högre krav än tidigare. Styrelsens bedömning är att friskhet, god hälsa och tillgång till vårdtjänster tillhör viktiga prioriteringar bland äldre varför en av företagsgruppens drivkrafter är att ge människor med funktionsvariationer möjlighet till högre livskvalitet.
Enligt Världshälsoorganisationen kan livskvalitet definieras enligt följande;
Livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, förväntningar, normer och intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av individens fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden och relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön.[2]

Äldre ställer högre krav
Ett större antal äldre innebär ökade vårdkostnader. Att äldre idag är mer medvetna om sitt hälsotillstånd och ställer högre krav har också inneburit ökade vårdkostnader. Under slutet av 1950-talet var hälso- och sjukvårdens andel av BNP strax under 3 procent. Idag motsvarar hälso- och sjukvårdens andel cirka 9 procent av BNP. Att äldre idag ställer högre krav på vården märks också genom att antalet vårdtillfällen i slutenvård har ökat, vilket indikerar att patienter återkommer oftare. Märkbart är även att antalet besök i primärvård (akutvård) ökar, medan antalet läkarbesök i öppenvård (vårdcentraler) minskar[3]. Det finns således starka ekonomiska incitament som driver utvecklingen av hemsjukvård framåt. Addera Care avser att genomföra ytterligare strategiska förvärv och därigenom bredda företagsgruppens utbud.

Förutsättningar för ökad livskvalitet
Styrelsens bedömning är att det ökade antalet äldre ställer högre krav på anpassning av hem för ökad livskvalitet. Den kommande äldre generationen är vana vid en annan livsstil och har därför andra preferenser. Dessa genererar ekonomiska drivkrafter vilka kan tillgodose de krav framtida äldre ställer, som till exempel tillgänglighet, hög kvalitet samt god service. Äldre har idag ofta även en större betalningsvilja än historiskt för att få det man vill ha[4].
Genom friskhet, god hälsa och tillgång till hjälpmedel bedömer styrelsen för AdderaCare att levnadskvaliteten bland äldre skulle bli hög. Dessa preferenser är drivkraften för AdderaCare som  genom en företagsgrupp med bolag aktiva inom hjälpmedelssektorn vill skapa förutsättning för god livskvalitet bland äldre.

[1] https://www.folkhalsomyndigheten.se/seniorguiden/halsosamt-aldrande/aldrande-befolkning/
[2] The World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization. Soc. Sci. Med. 1995; 41 (10) 1403-1409.
[3]http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-72/Documents/V%C3%A5rdens%20f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar%20verksamhet%20och%20kostnader.pdf
[4]http://www.fastighetsagarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=8c9ab3cf-a248-4877-b806-9415ba447a79&FileName=boende_for_aldre_1208.pdf

Styrelse

Per Nilsson

Per Nilsson

Ordförande

Studier i Ekonomi och Beteendevetenskap vid Lunds Universitet

1984–1990
Olika tjänster inom Handelsbankskoncernen

1991-2004
CEO Human Care

2004–2011
Verksam i flera delägda mindre bolag

2011–2014
CEO  Malmö FF

Nuvarande
CEO Small Cap Partners
Styrelseordförande AdderaCare AB

Jan Kvarnström

Jan Kvarnström

Ledamot

Civilekonom ifrån Uppsala samt en Exekutive MBA ifrån Handelshögskolan i Stockholm

1971–1984
Swedish Match, Beckers, Bonniers

1984–1992
Nordea, Chef Storföretag, Chef London

1992–1997
vVd, VD Securum

1997–2000
VD Esselte

2002–2006
VD (Vorstand) Dresdner Bank AG

2008–2010
Founding Partner ERC,

1994–2012
Castellum Ordförande. Div andra styrelseuppdrag

2015–
Cordet Capital , styrelse investeringskommitté

2012–
Genworth/ AXA LP styrelse, audit- och rikskommitté

2012–
Genworth/Amtrust MI, styrelse, audit- o rikskommitté

Leif Lindau

Leif Lindau

Ledamot

Fil. Kand- företagsekonomi ifrån Lunds Universitet

1985–1988
K- Konsult Malmö telekommunikationskonsult

1988–1991
MediaSlingan AB VD

1991–1992
TopInvest AB VD

1992–1995
Navigator Ryssland VD

1995–
nuvarande Navigator Communications VD och huvudägare

Marianne Dicander Alexandersson

Marianne Dicander Alexandersson

Ledamot

Civilingenjör kemiteknik Chalmers Tekniska Högskola

1997–2006
VD mm Kronans Droghandel

2007–2010
vVD Apoteket

2010–2013
VD Sjätte AP Fonden och GHP

2010–2015
Ledamot Mölnlycke Health Care AB

2005–2015
Ledamot Castellum AB

2014–
Ledamot Recipharm AB, Enzymatica AB

2015–
Ordförande Sahlgrenska Science Park AB, Ledamot Camurus AB

2016–
Ledamot Praktikertjänst AB

Rickard Benediktsson

Rickard Benediktsson

Ledamot

Legitimerad sjukgymnast, Lunds Universitet

1997–1998
Legitimerad sjukgymnast

1999–2007
Diverse befattningar Human Care

2007–2015
Diverse befattningar Previa

2015–
VD Gerdahallen, Lund

Ledning

Michael Hermansson

Michael Hermansson

CEO

Michael Hermansson (född 1959) är VD i AdderaCare och Trident sedan 2016. Hermansson är civilekonom från Göteborg och har tidigare bred arbetserfarenhet från Sandvikkoncernen i diverse befattningar samt varit VD för Gas Control Equipment och SafeRoad Group.

1985–2002
Arbetserfarenhet ifrån Sandvikkoncernen i diverse befattning i Sverige, Venezuela, Portugal samt ifrån Argentina.

2004–2013
CEO Gas Control Equipment AB

2013–2014
Ledamot Recyctec Holding AB

2014–2015
CEO Saferoad Group AB

2016–
CEO AdderaCare AB

Henrik Carlsson

Henrik Carlsson

CFO

Henrik Carlsson (född 1966) är CFO i AdderaCare sedan 2016. Carlsson är civilekonom från Högskolan i Växjö, numera Linnéuniversitetet. Efter fyra år som revisor på PWC har Carlsson mer än 20 års erfarenhet i ledande positioner inom olika branscher och har bland annat varit Finance Manager/Head of Finance under åren 1994-2010 på Weight Watchers Sweden ViktVäktarna AB med fokus på den svenska och nordiska marknaden. Carlsson har dessutom varit ekonomichef på fastighetsbolaget Dagon AB och sedan 2012 varit CFO på Malmö FF.

1990–1994
Revisor Öhrlings PWC

1994–2000
Finance Manager Weight Watchers Sweden ViktVäktarna AB

2000
Ekonomichef Pärsons Sverige AB

2000–2010
Head of Finance/Finance Manager Weight Watchers Sweden ViktVäktarna AB

2010–2012
Ekonomichef Dagon AB

2012–2016
CFO Malmö FF

2016–
CFO AdderaCare AB

Bolag

Koncernstruktur
Moderbolag i företagsgruppen AdderaCare är AdderaCare AB. Företagsgruppen har fyra dotterbolag vilka moderbolaget till 100 % äger. Dessa dotterbolag är Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Amajo AS och erimed International KB.

Trident Industri AB

Michael Hermansson

Michael Hermansson

CEO

Michael Hermansson (född 1959) är VD i AdderaCare och Trident sedan 2016. Hermansson är civilekonom från Göteborg och har tidigare bred arbetserfarenhet från Sandvikkoncernen i diverse befattningar samt varit VD för Gas Control Equipment och SafeRoad Group.

1985–2002
Arbetserfarenhet ifrån Sandvikkoncernen  i diverse befattning i Sverige, Venezuela, Portugal samt ifrån Argentina.

2004–2013
CEO Gas Control Equipment AB

2013–2014
Ledamot Recyctec Holding AB

2014–2015
CEO Saferoad Group AB

2016–
CEO AdderaCare AB

Kom i Kapp AB

Pernilla Karlsson

Pernilla Karlsson

VD

Gymnasial utbildning i Sverige och USA

Merkantil utbildning – IHM
1992–1994
Marknad Hydropress

1994–2003
Diverse administrativt samt marknadsansvar – Vagabond International AB

2003–2005
Adminstrativ chef – Kom i Kapp AB/Rehatek AB

2006–
VD Kom i Kapp

Amajo AS

Annie Jonsson

Annie Jonsson

VD

Annie Jonsson var med och startade Amaj AS för drygt 30 år sedan. Utbildad ergoterapeutoterapeut sedan 1973. Har arbetat med funktionshindrade barn inom skola och habilitering.

erimed International KB

Robert Jansheden

Robert Jansheden

VD

Civilekonom.

1985–1987
Öjemo Larsson Revisionsbyrå

1987–1989
Telefinans AB

1989–1993
Redovisningschef – Måldata AB

1993–1999
Administrativ Direktör – SKAFAB (Stockholms Kommuns Avfallsförädling AB)

1999–
VD erimed-gruppen